Gaida – Гајда

(gaida, gajda)

Гајда или мешница — народен музички дувачки инструмент составен од мев (мешина), најчесто од коза, со три цевки за дување и за свирење.

Filter